,, Rö Hembygdsförening - Händelser - Hin ondes grav
   Du är här: Skip Navigation Links > HÄNDELSER > Är Fan begravd i Rö?
GÄSTBOK

Är Fan begravd i Rö?

nder 1600-talet var man på centralt håll mycket intresserad av Sveriges historia och ju märkligare saker man fick reda på desto bättre var det. Bland annat anmodades kyrkoherdarna runt om i landet att skriva ned och rapportera in vilka "antikviteter" som fanns i deras församlingar. Vår kyrkoherde på 1680-talet hette förmodligen Nils Andersson Källman, eller som han skrev sig själv Nicolaus Andreae Kiällman och han skrev ned det han hört om märkvärdigheter i socknen; däribland att Fanen själv skulle ligga begravd i en hög på Härsby gärde. I bygdeboken 2005 refereras historien och tydligen är högen borttagen numera utan vådliga följder - var den låg kan Du se i Förhistoria/Fornminnen .

Här följer en avskrift av vad Källman skrev i Rö församlings första kyrkobok 1685. Det är inte alldeles lätt att läsa och förstå vad han menar, men så här tycker vi det står:

"Antiqviteter Igenfunne, namngifne åk upteknade i Röö Sokken, effter befallning 1685 in octobrij månad

Röö Kyrkia är först upbygd Sanct Oluf till ähra, hwilkens beläte ännu der finnes med Crönt hufud åk en yxa i handen. Effter honom sägess kyrkian wara nämbd, nemligen Sanct Olofz kyrkia.
Uppå Sanct Olufz messo dag hawa bönderna i Röö Sokken hållit sin kyrkiomessa åhrligen på kyrkians namns dag.

En stoor Jordhög finnes i Härsby gärde, lijte ifrån Kyrkian, hwilken alla bönder ännu så wäija, att ingen törs hugga der af någon buske. Sädan twenne Bönder hava begynt plöija på samma hög, åk bliwit straxt der effter, med särdeles siukdom bekajade, sade dhe wij Troo att Fanen ligger der begravin.
Dett är deras mening fast annorlunda.

Offerlund, överwäxt med Aspeträd, finnes ett lijte stykke ifrån Kyrkian wijd en by benämd Nibbla, hwarest synes Eld ännu, sombliga åhrstider om nätterna."

Sidan först publicerad 2011-09-20, senast uppdaterad 2012-02-11.