,, Rö Hembygdsförening - Dokument - Dragonkontrakt
   Du är här: Skip Navigation Links > DOKUMENT > Dragonkontrakt 1855
GÄSTBOK

Den siste dragonens kontrakt

nästan 220 år , från 1680-talet till 1901, bemannades armén genom ett system som kallades det yngre indelningsverket. Det innebar att bönderna i Sverige (och till 1809 Finland) fick ansvar för att rekrytera och underhålla soldater och ryttare. Gårdar som stod för fotsoldater sammanfördes till rotar (det fanns två, tidvis tre, rotar i Rö), de gårdar som underhöll ryttare kallades rusthåll. I Rö fanns två rusthåll, Lisinge och Näs.

Sista gången vi fick en ny indelt dragon för Näs' rusthåll var 1885. Han hette Alfred Svärd och var född på Mörby gård i Fasterna 6/5 1861, son till statdrängen Johan Sohl och hans hustru Inga Ulrika Persdotter. Alfred blev skomakare till yrket, men det var tydligen inte lätt att försörja sig på, för 20/2 1882 blev han antagen till dragon för rusthållet Lilla Benhamra i Vada socken och flyttade dit.

Av något skäl ville han hellre bo i Rö, och den 2/2 1885 skrev han på ett anställningskontrakt som dragon för Näs' rusthåll, som vi fått låna av Elisabeth Rudbäck och skrivit av här nedanför.

I Fasterna träffade han sin blivande hustru Hulda Kristina Alfrida Hage från Tjäran, de vigdes den 30/7 1887 i Fasterna. Hon var född i Jakobs församling i Stockholm 27/1 1869 av en anonym 20-årig mor på Norrlandsgatan 15. En månad efter vigseln flyttade hon till Rö, där hon skulle leva resten av sitt liv.

Hulda och Alfred Svärd

Hulda och Alfred Svärd. Ett foto i stort format (24 x 32 cm, här något beskuret) som Elisabeth Rudbäck hittade på sin vind i Rättarstugan på Näs och lånade ut till oss. På baksidan står det 'Denna tavla tillhör Axel. Far. d. 23 juni 1942.'
1942 var Alfred 81 år gammal och Hulda död sedan 11 år, så det är uppenbart att fotot togs betydligt tidigare. Kunnigt folk på Samlarforum har gjort det troligt att fotot togs omkring år 1900.

I Rö fick de bo i Näs' dragontorp vid gamla landsvägen mot Rimbo, den som nu heter Johan Nådigs väg. Torpet står fortfarande kvar. Det fick i början av 1890-talet namnet Observatorium, kanske var det Alfred som hittade på namnet.

Alfred och Hulda fick tre söner, Karl Axel, som flyttade till Stockholm 1905, Johan Emil, som efter en utflykt till Karlskrona 1903 - 1905 (sökte han sig till Flottan?), kom hem igen, men sedan emigrerade till Swansea i England hösten 1909, och Nils Edmund, som dog bara 9 år gammal i hjärnhinneinflammation år 1900.

Någon gång på 1920-talet hade Alfred hunnit avancera till furir, men snart därefter fick han avsked och återgick till sitt gamla yrke som skomakare. 1928 flyttade Alfred och hustrun till Vilan uppe i Väsby, som nu fått adressen Johan Nådigs väg 42. Hulda dog 14/1 1931, men Alfred levde kvar i Vilan ända till sin död 27/4 1948.

Alfred var en reslig karl, 1.82 lång, så det är litet förvånande att han red en häst som i dag skulle klassas som D-ponny (1,45 m hög). Hästen fick han överta från sin företrädare i dragontorpet när den var 11 år gammal. Det var en svart vallack, med stjärn, snopp (vit fläck på mulen för er som trodde något annat) och tre vita fötter - tänk vilka detaljer man kan hitta i generalmönsterrullorna!

Till sist följer här en avskrift av Alfreds anställningskontrakt från 1885:

KONTRAKT

Med dragon Alfred Svärd från L-a Benhamra är efter begärd och bifallen transport såsom dragon för rusthållet n: 32 Näs vid Roslags sqvadron följande kontrakt upprättat.

1. I lega erhåller dragon 20 kronor.

2. Erhåller dragon i hemkall och lön årligen kontant 5 kr., 18 kubikfot 9 kannor råg, 13 kubikfot korn, 1 kubikfot 6 kannor ärter, 3 kubikfot vete, 60 Ltt hö och 90 Ltt halm samt rättighet att efter anvisning bryta 300 kärvar löf. Och erhåller dragon för de kreatur, som med ofvanskrivna fodertillgång kan vinterfordras bete å rusthållets inhägnade skogsmark.

3. Nödiga boningshus och uthus upplåtes åt dragon samt den till dragontorpet hörande täppan och åligger det dragon att själv verkställa alla mindre reparationer.

4. Till vedbrand erhålles 4 lass långved samt grövre bångar efter anvisning och erhåller dragon till dess hemförande dragare från rusthållet såväl som till kvarnresan och täppans brukande då därom 2ne dagar förut tillsäges.

5. Dragon förbjudes att på något sätt af vad namn det vara må, samt vid det vite lag och egoförbud stadgar, göra åverkan å rusthållets egor äfvensom att hos sig någon obehörig hysa vid vite af 6 kronor till Rö sockens fattigkassa.

6. Förbinder sig dragon att årligen på den tid som af Sqvadronchefen bestämmes till befälet aflemna 5 kronor för att enl. Kongl. Majts. förordning i sparbank insättas.

7. Dragon skall då han är boende på rusthållets egor på tillsägelse af rusthållaren motionera nummerhästen minst en gång varje vecka.

8. Dragon skall bostället själv bebo och bruka såframt ej med rusthållaren annan överenskommelse träffas.

9. Detta kontrakt tager sin början från den dag dragon blifver av Sqvadronchefen antagen och får dragon uppbära halfva hemkallet på hösten och hälften på våren.

10. Af detta kontrakt äro trenne lika lydande exemplar upprättade.

Näs den 16 januari 1885 / C.J. Johnson1

Med ofvanstående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd.
Alfred Svärd

Att såväl rusthållare som dragon egenhändigt undertecknat sina namn intygas:
C.J. Ström2     Ailia Sandström

Ofvanstående kontrakt gillas och är under den 27 sistlidne Johnson till dragon för rusthållet n: 32 Näs vid Roslags sqvadron af Kongl. Lifregementets dragoncorps från N: 18 Lilla Benhamra vid samma sqvadron transporterad dragonen Alfred Svärd förut kallad Sohl, född i Fasterna socken af Stockholms län den 6 maj 1861, 1825 cm. lång.
Stockholm den 2 februari 1885
Braunerhjelm3
Sqvadronchef

Källor:
Anställningskontrakt för dragonen nr 32 Alfred Svärd (kopia)
Husförhörslängder och församlingsböcker för Rö församling
Födelsebok, vigselbok och husförhörslängder för Fasterna församling
Flyttningslängd för Vada församling
Födelsebok för Jakob och Johannes församling
Generalmönsterrulla för Livregementets dragoner 1883 och 1886

Anmärkningar:
1) Carl Johan Johnson, f 1831 i Västra Ryd, arrendator på Näs, flyttade till Estuna 1892
2) Carl Johan Ström, f 1851 i Söderby-Karl, trädgårdsmästare på Näs, flyttade till Häverö 1886
3) Ryttmästare Nils Ferdinand Henning Braunerhjelm f 10/7 1841, d ogift 25/9 1892

Forskning och avskrift: Björn Bergström

Sidan först publicerad 2015-05-03, senast uppdaterad 2015-08-03.