,, Rö hembygdsförening - Beskrivning till häradskartan 1908
   Du är här: Skip Navigation Links > RÖ SOCKEN > Kartor > Beskrivning till häradskartan 1908
GÄSTBOK

Beskrivning till 1908 års häradskarta

r 1904 slutfördes den ekonomiska kartläggningen av Sjuhundra härad. Konceptkartorna upprättades i skala 1:20 000 - det är de som nu finns utgivna på CD under beteckningen "Häradsekonomiska kartan". För mer allmänt bruk trycktes kartan 1908 i skala 1:50 000 med ett blad per härad - den över Sjuhundra härad fick föreningen i gåva av Roland de Thorey, men bladet är så stort att det inte går att skanna. Det gör nu inte så mycket, för den häradsekonomiska kartan som vi har publicerat är mycket mer detaljerad.

Till häradskartorna upprättades också beskrivningar med allehanda ekonomiska data om socknans byar och gårdar. Den beskrivningen, med de uppgifter som rör Rö socken, har vi nu fått i gåva av samma givare och publicerar den nedan. Notera att tabellen är mycket stor, så Du får skrolla både åt höger och nedåt för att läsa allt!

Beskrifning till kartan öfver SJUHUNDRA HÄRAD.

Upprättad i Rikets allmänna kartverk
År 1907.
Häradet kartlagdt år 1904.
STOCKHOLM, Kungl. boktryckeriet P.A. Norstedt & söner 1908

Hemmans och lägenheters Antal af å hemmanen befintliga Ägovidd i hektar Antal ställen hvarå ägorna äro belägna Året, då skifte blifvit fastställdt, samt ägomätningens ändamål Särskilda anteckningar
Oförmed-lade mantal Nuvarande mantal och natur Nummer Namn mm Bebyggda bruknings-delar Öfriga bebyggda lägenheter Byggnadstomter och trädgårdar Åker och annan odlad jord Naturlig äng Mossar och kärr Skogsmark (hagmarker inräknade) Kala berg och dylika impedi-menter Vägar Summa land Sjöar och vattendrag Total-summa
Krono Skatte Frälse
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8 Kol. 9 Kol. 10 Kol. 11 Kol. 12 Kol. 13 Kol. 14 Kol. 15 Kol. 16 Kol. 17 Kol. 18 Kol. 19 Kol. 20 Kol. 21
- - - - - Beateberg - - - - - - - - - - - - - - Se Målnekulla eller Beateberg
1 - - 1 1 Bolby - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt till Beateberg. Obebyggdt.
1/8 - - 1/8 2 Bolbytorp, rå och rör - - - - - - - - - - - - - - D:o d:o
1/4 - 1/4 - 1 Byle - - - - - - - - - - - - - - D:o till Näs
1/2 - - 1/2 1 Båtsmanby (Botmanby) - - - - - - - - - - - - - - D:o till Beateberg. Obebyggdt.
1 - 1 - 1 Eke 5 5 1,3 63,5 1,4 12,9 131,1 0,1 1,8 212,1 0,7 212,8 3 1878 l.s. Trädgård är med 0,5 har inräknat i kol. 9 - Delar av sänkta sjöarna L. och ST. Mellan äro inräknade i kol. 12
1 - - 1 1 Ficksta, säteri 1 10 2,6 91,0 1,8 4,2 154,7 0,3 2,4 257,0 0,6 257,6 1 - Kallas Ticksta. Lyda under Lovisedal. Rö kyrka och skolhus finnas å ägorna. Kyrkogården är med 0,2 har inräknad i kol. 9 och del af den sänkta sjön St. Mellan inräknad i kol. 12. Karta af åren 1875 - 77
1 - - 1 2 D:o d:o
1 - - 1 3 D:o d:o
3/8 - 3/8 - 2 Fredrikelund, komministerboställe 1 2 0,8 14,0 - 0,9 33,6 0,2 0,4 49,9 - 49,9 4 1851 l.s. Har fordom varit 1/8 mtl, men utgör nu sedan 1/4 mtl af Nibble blifvit skänkt hit, 3/8 mtl. - Trädgård är med 0,6 har inräknad i kol. 9.
- - - - - Fälle - - - - - - - - - - - - - - Se Klockarbacken
1/2 - - 1/2 1 Gullbergby 2 9 1,1 59,2 4,5 26,9 337,2 0,1 1,7 430,7 31,6 462,3 1 1772 s.s.
1 - - 1 1 Gälsby - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt til Beateberg
1 - 1 - 1 Härsby 3 18 2,0 84,8 3,4 20,3 347,7 0,8 2,2 461,2 25,4 486,6 4 1863 l.s. Häraf lyder 1/2 mtl under Lovisedal. Trädgård är med 0,8 har inräknad i kol. 9
1 - - 1 2 D:o
- - - ¤ 3 D:o
1/2 - - 1/2 1 Klockarbacken 2 2 0,5 29,5 0,5 - 35,3 0,1 0,7 66,6 16,5 83,1 3 1863 l.s. Kallas Fälle. Häraf lyder 1/4 mtl under Lovisedal.
1/8 - - 1/8 1 Kullunge, rå och rör - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt till Beateberg
1 - 1 - 1 Lisinge 2 5 1,0 49,5 4,3 0,7 149,0 0,7 1,0 206,2 35,0 241,2 1 1869 l.s.
- - - - - Lovisedal 2 21 3,0 171,6 0,9 0,7 326,1 0,4 3,9 506,6 42,7 549,3 2 - Ej omnämnd i jordeboken. Häri inräknade hemmanen: Mälby, Söderby och Ösby. Till Lovisedal höra dessutom: 1/2 mtl af Härsby, 1/4 mtl af Klockarbacken, 3 mtl Ticksta samt Kallö i Skederids socken. Fastställd karta öfver en del ägor af år 1830. Trädgård är med 0,9 har inräknad i kol. 9. Vattenkvarn och ångsåg finnas å ägorna.
1/2 - - 1/2 1 Målnekulla eller Beateberg, säteri 3 20 4,4 181,5 17,2 83,1 762,9 0,3 6,5 1055,9 177,3 1233,2 1 - Kallas Beateberg. Häri ingå hemmanen: Bolby, Bolbytorp, Båtsmansby, Gälsby, Kullunge, Målsätra, Vik och Virboda. Under Beateberg lyder Ingmundby i Skederids socken. - Karta af år 1899 - Trädgård är med 2,1 har inräknad i kol. 9. Kvarn, såg, mejeri och skolhus finns på ägorna.
1/4 - - 1/4 1 Målsätra, rå och rör - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt till Beateberg. Obebyggdt.
1 - - 1 1 Mälby - - - - - - - - - - - - - - D:o till Lovisedal
5/8 - 5/8 - 1 Nibble 2 9 0,9 40,5 - - 53,2 0,1 1,2 95,9 0,9 96,8 8 1851 l.s.
1 - 1 - 1 Näs 1 7 3,1 99,2 4,0 2,8 240,6 0,2 1,9 351,8 72,4 424,2 1 - Byle är häri inräknadt. Underlydande 1/4 mtl Väsby är inräknadt till Väsby. Karta af åren 1875 - 77. - Trädgård är med 2,2 har inräknad i kol. 9. - Sparrens anhaltstation å ägorna.
1 - 1 - 2 D:o
1 - - 1 1 Risby 3 13 2,6 73,1 1,1 - 75,9 0,6 1,1 154,4 1,2 155,6 1 1881 l.s. Trädgård är med 1,7 har inräknad i kol. 9. Rö järnvägsstation är belägen å ägorna.
1 - - 1 2 D:o
1 - - 1 1 Söderby - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt till Lovisedal
- - - - - Ticksta - - - - - - - - - - - - - - Se Ficksta.
1/4 - - 1/4 1 Vik, rå och rör - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt till Beateberg
1/4 - - 1/4 1 Virboda, rå och rör - - - - - - - - - - - - - - D:o d:o
1 - 1 - 1 Väsby 5 14 1,9 82,8 2,2 10,3 267,7 1,2 2,1 368,2 41,6 409,8 3 1863 l.s. 1/4 mtl häraf lyder under Näs - Trädgård är med 0,9 har inräknad i kol. 9
3/4 - 3/4 2 D:o
1/4 - - 1/4 2 D:o
1/2 - - 1/2 3 D:o
1 - 1 - 1 Ösby - - - - - - - - - - - - - - Inräknadt till Lovisedal
- - - - - Stockholm-Rimbo-Häfverösunds järnvägs jordområde inom socknen - 3 - - - -     8,2 8,2 - 8,2 - -  
22 3/4 - 9 13 3/4 - Summor 32 138 25,2 1) 1040,2 41,3 162,8 2915,0 5,1 35,1 4224,7 445,9 4670,6  

1) Denna summa kan fördelas sålunda: byggnadstomter 13,9 har, trädgårdar 11,3 har

Af verk och inrättningar finnas inom socknen: 2 vattenkvarnar, 1 vattensåg, 1 ångsåg, 1 mejeri, 1 järnvägs- och 1 anhaltsstation samt 3 skolhus

Sidan först publicerad 2014-04-04.