,, Rö - Dokument - Generalmönsterrulla Roslags kompani 1704
   Du är här: Skip Navigation Links > DOKUMENT > Roslags kompani 1704
GÄSTBOK

Generalmönsterrulla för Roslags kompani av Livregementet till häst 1704

tt av "våra" regementen var Livregementet till häst, där Lisinge (nr 31) och Näs (nr 32) var rusthåll för de två ryttare Rö bidrog med. Livregementet bestod av 1505 meniga ryttare, fördelade på 12 kompanier, varav Roslags kompani var ett. Därtill kom officerare, underofficerare, korpraler, trossdrängar och en del "icke stridande" personal, så att Livregementet vid sidan av Livgardet till fot var arméns största regemente

Här har vi skrivit av en av de rullor som finns i behåll från Stora nordiska kriget, upprättad i Guttstadt i Ostpreussen (nuvarande Dobre Miesto, som betyder "Den goda platsen", i nordöstra Polen) den 5-6 februari 1704. 1704 års rulla är den första bevarade efter 1696 års rulla, så här sammanfattas regementets öden under början av det stora nordiska kriget. Det finns rullor också för 1705 - 1707, men sedan förlorades alla papper i Ukraina. Nästa rulla är från 1710, när regementet nyuppsattes hemma i Sverige.

Livregementet landsteg i Reval (nuvarande Tallin) den 1 november 1700, men hann inte fram i tid för att vara med i slaget vid Narva. Den 9 juli 1701 slog den svenska armén sachsarna vid övergången av Düna vid Riga, jämnt ett år senare slog man de förenade polska och sachsiska arméerna vid Kliszow nära Krakow i södra Polen. Under åren 1703 och 1704 marscherade man runt i Polen på jakt efter sachsarna och i februari 1704 befann sig Livregementet således i nordöstra delen av Polen. 1705 och 1706 marscherade man västerut till Sachsen, där kung August slöt fred och avsade sig den polska kronan. På sensommaren 1707 bröt man upp och gick mot Ryssland och Ukraina, där resterna av Livregementet efter slaget vid Poltava gick i rysk fångenskap vid Perevolotjna 1 juli 1709.

Efter 3 1/2 års krig och hundratals marscherade mil ställde 100 av kompaniets 131 man upp till mönstring. Två var sjuka, 8 kommenderade på olika uppdrag och två uteblev från uppställningen. Kompanichefen, en av andrekorpralerna och 7 ryttare stupade vid Kliszow 9/7 1702, 3 sårades dödligt. En av de stupade var för övrigt ryttaren för Näs, Per Åhs. Sex ryttare stupade i mindre skärmytslingar i Polen, medan 22 ryttare dog av sjukdom och 1 drunknade före den här generalmönstringen. 3 ryttare blev tillfångatagna, 2 rymde och 9 kom bort av andra anledningar. Under samma tid ankom 25 nya ryttare från Sverige som ersättning för förlusterna.

Generalmönsterrullan räknar upp allt befäl och alla ryttare, befälen i rangordning och ryttarna efter rusthållens nummer. För varje soldat anges vem hemma i Sverige som är rusthållare, dvs ansvarig för att värva och utrusta ryttaren (och skaffa en ny om han dog eller fick avsked). Där anges också om någon ersatts av en ny ryttare, vad som hände med den gamle ("slagen" betyder nog att han stupat i strid, "död" att han dött av sjukdom) och hur det stod till med hans utrustning ("mundering"). Hans häst fick nästan lika stor uppmärksamhet, färg och tecken antecknades noga. Det var Karl XII själv som förrättade mönstringen, varje karl fick visa upp sig, sin häst och all sin utrustning och kungen beslutade om nya karlar och hästar skulle godkännas ("approberas") eller gamla avskedas respektive kasseras och rusthållaren åläggas att skaffa fram nya.

Bland många kuriösa saker man kan läsa är att ryttarna tycks haft en väldig otur med sina harnesk, dvs den skyddsplåt de bar på bröstet. 48 st harnesk av 125 antecknas som förkomna och då är inte de som bars av stupade ryttare räknade. Vi har en teori varför ryttarna "tappade" sina harnesk, som satt fastspända med remmar på överkroppen: Vid den här tiden hade skjutvapnen nog blivit så effektiva att harnesken inte gjorde mycket nytta om man blev träffad; det visste ryttarna naturligtvis mycket väl och man kan ha tagit varje tillfälle att "tappa" det tunga åbäket när man kunde presentera an hygglig förklaring. Det finns dock en annan teori, som jag nyligen blev uppmärksammad på - den omtalas i Karolinska Förbundets årsbok 2012 - där man säger att det var tyngden, hettan och klaustrofobi som fick ryttarna att göra sig av med dem, samt att harnesken skyddade överkroppen bra, men resten av kroppen var ju i alla fall oskyddad. Tack Anders Larsson för tipset!

Man kan också notera att det var en väldig omsättning på befälet, många tjänstgjorde bara några månader vid Roslags kompani innan de blev befordrade till högre grad inom kompaniet eller vid andra förband. Det finns också flera exempel på att meniga ryttare avancerade till befäl.

Avskriften är gjord så bokstavstroget som möjligt från det skannade originalet på Digitala Forskarsalen, arkivbeteckning SE/KrA/0023/0/782. Roslags kompani börjar på bild 224. Sedan Arkiv Digital publicerat samma rulla (bild 2240 ff) är avskriften kontrollerad och rättad på många ställen.

Generalmunsterrulla för Hans Kongl Maj:tts Lijf Regemente till Häst

Under Öfwersten Wälborne Baron Carl Gustaf Creuts Commando, Munstrat af Kongl: Maij:tt sielf uthi Guttstadt d. 5 och 6 Februarij A:o 1704

Roslags Compagni

Första Ryttmästaren Magnus Bertholtz fått Kungl. Majt:ts nådige afsked d: 26 Junij 1700. I stället Regementz Qwarter mestaren Richard Johan v. Gersdorph som blef slagen d: 9 Julij 1702; I stället 2:dra Ryttmästaren af detta Compagniet Jacob Cronström d: 19 Julij 1702; 2 hästar.

Andra Ryttmästaren Jacob Cronström Avancerat till 1:ta Ryttmästare d 19 Julij 1702, i stället 1:sta Lieutenanten af Östra Wäsmanlands Compagnie Paul Paulijn d: 29 Decemb: 1703; 3 hästar

Första lieutnanten Johan Galle Avancerat till Drabant d 1 October 1700, i stället första Corneten af Vasbo Compagni Jacob Cronström d 29 Septemb. Samma åhr, som sedermehra avancerat till andra Ryttmest af detta Compagnie d 4 Junij 1701; i dess ställe 1:sta Corneten af Östra Wäsmanlands Compagnie Christopher Ragge, samma dag, hwilken blef transporterad till Kungsöhrs Compagni d 1. Martij 1702, i stället 2:dra Lieutnanten Claes Planting af detta Compagnie samma dag. 2 hästar.

Andra Lieutnanten Claes Planting. Avancerat till 1:ste Lieutnant d: 1 Martij 1702, i stället andra Corneten Evald Johan von Rosenback, af Kungsöhrs Compagnie samma dag. 2 hästar

Första Cornetten Niclas Erenpreuts. Avancerat till Lieutnant under H:r gen: Renskiöld Dragoner in Januarij 1700: i stället Transporterad Corneten Ture Skragge från Norra Uplandz Compagni in Martio samma åhr, sedermehra avancerad till 1:ste Lieutnant wid Lijff Compagnie d: 29 Septemb: 1700, i stället Qwartermästaren af detta Compagnie Johan Skragge samma dag - hwilken blef dödh d. 16. Decemb: 1702, i dess ställe Qwartermest: Johan Erdtman Selfwerspare d. 8 april 1703: som avancerat till andra Lieutnant wid Majorens Compagnie d: 29 Decemb: samma åhr, i stället hit transporterad 2:dre Corneten af Östra Närckes Compagnie Casper Bornemann samma dag. 2 hästar

Andra Cornetten Carl Gustaf Silfwersparre. Avancerat till Lieutnant wid Norra Uplandz Compagnie d: 29 Decemb: 1703. Vacant.

Predikanten Magister Ericus Aronius. Avancerat till Kungl. Maij:ts hof Predikant in Martio 1700. I stället Magist: Micael Solenius? från Sista Sqvadronen in april samma åhr.

1 Qwartermest: Johan Skragge. Avancerat til 1:ste Cornett d 29 Sept: 1700, i stället Claes Planting d 4 October 1700: som avancerat till andra Lieut:t d 4 Junij 1701. I dess ställe 1:ste Corporalen af 3:dje Corporalskapet Johan Erdtman Silfwerspare d 12 ejusd: hwilken avancerade till 1:ste Cornet d 8 April 1703, i stället Corporalen af Majorens Compagni Gustaf Menlöss d 9 april samma åhr. 1 häst

2 Qwartermestaren Gustaf Holmberg - - -

Bardberaren Johan Hempelman. Tagit affskied d 17 Julij 1700 i stället dess Son Mårten Hempelman, samma dag.

1 Trompetaren Erik Skanqver? - tagit affskied d 19 April 1700, i stället Johan Beijersteen värfv. D 20 ejusdem

2 Trompetaren Oluf Ram. Tagit affskied d: 19 april 1700, i stället Johan Simson wärfd d: 20 ejusdem

Hofsmeden Petter Forss. Dödh d: 13 April 1703, i stället från Fellingsbro Compagnie hit transporteradt Mårten Ström d 4 Maij samma åhr. Siuk.

Prophossen Lars Fougel

Första Corporalskapet

Första Corporalen Hans Kruse. Transporterad till Norre Uplandz Compagnie d: 22 Jan: 1700, i stället Adolph Sederwall wärfd - samma tid, som blef transporterad till ofwan nämbda Compagnie d: 23 Martij 1701. I dess ställe Ryttaren från Lijf Compagnie och N:o 74 Johan Nybohm samma dag, hwilken avancerade til 2:dra Cornette wid Östra Wäsmanlands Compagnie d 19 Julij 1702, i stället hit transporterad från Waszboo Compagnie Jöran Lindrot samma dag

Andra Corporalen Mattis Öman

Gemena ryttare

1 Kungl Rådet Gref Fabian Wredes Tienare Matts Öman för Wäsby. S:T: avancerat till Corporal s 12 Junij 1701, i stället recruten Erich Lindh Ankomb d: 1 Decemb 1702. Hästen bårta d: 5 Decemb 1701. I stället tillsatt häst af H:r Gen: Lieutn: Posse d 25 Martij 1703, Carbin bårta. Ryttare approberas: hästen brun med stierna och bläs sampt hwita bak?fötter app:

2 Dito tienare Lars Swart för Ibidem. Hästen slagen d 9 Julij 1702 i stället fått häst af Ryttmest. Ture Skragge d 20 Julij samma åhr. Grå häst approberas

3 Gref Gabriel Oxenstiernas tiänare Anders Dahlberg för Singa. Wärgian bårta.

4 Dito Tienare Lars Lundh för Ibidem. Karlen slagen d 9 Julij 1702. i stället recreuten Erich Åckerman ankomb d 8 Septemb: 1703, hästen dödh d 15 Januari 1701, i stället utskickat häst från Swärige; som i Riga försåldes till Åbo Lähns Cavall:e Regimente, handskar och Wärgia bårta, seder mehra fått handskar och wärgia igen från Swärige, sadel med alt behöör och pistoler bårta. Siuk

5 Grefwinnan Sahl Fruu Anna Kruses Erfwingars Tiänare Jacob Lund för Tuna och Berga. Hästen gammal. Odugl. Casseras, fått häst igen från Swärige. som för No. 9 war uthskickat d 20 Julij 1703. Pistolerne Bårtkomna. En liten brun häst utan tecken approberas.

6 Dito Tienare Petter Berling för Ibidem

7 Dito Tienare Måns Tunman för ibidem. Harnesket bårta. Fått harnesk igen från Swärige, seder mehra gehänget bårtkommit.

8 Dito tienare Nills Kallerman för ibidem. Harnesket bårta, wärgian afbruten. Seder mehra fått från Swerige desse pertzsedlar. Absens

9 Dito tienare Johan Åhs för ibidem. Hästen bårta d 5 Decemb: 1701, tilsatt istället häst af Gref Carl Wrangel d 25 Martij 1703. Sadell med des till behöör, pistohlerne och harnesk bårta, som seder mehra från Swärige ärh hit skickat, häst sammaledes ankommen och blef transporterad t N:o 5. Swart stod med stoor stierna approb:

10 Dito tienare Oluf Ekeroot för ibidem. Karlen slagen d: 8 Julij 1702, i stället recruiten Johan Ekeroot, ankomb d 8 Decemb: 1703. Hästen död d 24 Sept. 1702, istället af gref Carl Wrangel tillsatt et stoo d 25 Martij 1703, med karlen bårtkommit Sadel, Carbinen, patronkiök, wärgia och gehäng, med recruiten ankomb förr nämbde pertzsedlar sedermehra harnesket bårta. Ny karl approb: Swart stod uthan teck: approb:

11 Kungl Rådet Sahl. Nils Brahes Erfwingars tiänare Petter Wästberg för Tälgöö. Hästen ihällskuten d 20 Decemb: 1701, i stället fått häst uth af dhe af Öfwerste Wennerstedt i Cuhrland upkiöpte hästar. Kappa och harnesket bårta, fått kappa af dhet från Toren ankombne klädet, sampt harnesk från Swärgie. Swartbru häst medh 3 hwita fötter och stierna approb:s

12 Handelsmannen Rolandt Eliesons tienare Lars Rundberg för Runöö. S.T. avancerat till Corporal d: 12 Junij 1701 istället recruiten Anders Röling, ankomb d 1: Dec: 1702. Hästen slagen d: 9 Julij samma åhr, istället till satt häst af Ryttmester Christopher Ragge d: 4 augustij samma åhr, harnesket bårtkommet, fått harnesk igen från Swärgie, med hästen är sadel medh alt Remtyg, Carbinen, Patron kiök, Pistoler wärgia och gehäng bårtkommit. Ny karl approb:s. Swart häst medh stierna, fieder Noss och 3 hwita fötter approb:s

13 Öfwersten Alexander Hummerhielms tienare Nills Ryman för Lundby. Hästen slagen d 9 Julij 1702, istället fått häst af Öfwerste Hummerhielm samma tid, som blef död d 9 Octob: 1703, seder mehra fått häst d: 4 Decemb: samma åhr uthaf dhe af H:r Gen: Majoren Stenbock upkiöpte hästar. Lius brun häst medh åsenmundh? Approb:s

14 Capitain Carl Sillfwer Spares tienare Matts Ek för Swijstadh. Harnesket bårta. Seder mehra fått harnesk igen

15 Fruu Helena Sabels tienare Anders Sundberg för Hackstad. Hästen dödh d: 12 Martij 1703, istället fått häst af Major Carl Swinhufuudh d 1 Julij samma åhr. Carbinremmen och Patronköket bårta, i stället fått bemälte sortl? ifrån Swärgie. Sadell med alt behöör, Pistoler, kappa, Carbin och harnesk sedermehra bårta, fått Carbin af hans Kongl Maj:t och kappa af dhet ifrån Tohren ankombne klädet. Commenderad

16 Landz höfdingen Ehren Schiöldz tienare Trulls Frimodig för Bråttby. Hästen slagen d. 9 Julij 1702, i stället tillsatt af Drabanten Weidenhem et stoo d: 12 Junij 1702, som blef död d 25 Sept: 1702. Seder mehra af Lieutnant Rohsenbeck? till satt häst d 25 Martij 1703. Swart brun häst medh stierna höger hwit Bak fott approb:

17 General Lieutnanten Arved Horens tienare Petter Benbärg för Lilla Benhamra

18 Stähll Bockhållaren Anders Åmans Tienare Nills Nordman f: ibidem. Karlen dödh d: 8 april 1702, i stället uppsatt tråsdrängen Christopher Lundh af 4:e Tältel: d 28 Martij 1703, hästen död d 20 Martij 1702, istället till satt af hofslag: Mester Magnus Göttiger häst d 31 augustij 1702, som blef död d 31 Decemb samma åhr, sedan fått häst af Kungl: Maj:tts Cammar Page Elmiou?ström d 25 Martij 1703. Tråsdrängen approberas. Swartbrun häst medh smahl rinsa? På nosen och wänster hwit back fott. Approb:

19 Länsman Oluf Burmans tienare Hans Frimodig f: Husa. Hästen slagen d 8 Julij 1702, istället fått häst af H:r General Spens d 27 Martij 1703 som blef död d 20 Maij samma åhr, sedan fått häst d: 4 Decemb. 1703 uthaf dhe af H:r Gen: Major Stenbock upkiöpte hästar, harnesket bårtkommit, fått harnesk igen från Swärgie. Commenderad

20 Dito tienare Hans Russman för ibidem. Karlen dödh d 27 april 1700, istället Hans Falck wärfd d 29 april samma åhr, som blef dödh d 28 augusti 1702, i stället Tråsdrängen Anders Käcke ifrån 10. tältl: d 28 augusti 1702. Ny karl approb:

21 Auditeuren Skrufs tienare Anders Alm f: Tofftestad. Commenderad

22 Cammar Herren Salmon Cronhielms Tienare Johan Hagman för Udda. Hästen slagen d 9 Julij 1702, i stället fått häst af Gref Carl Wrangel d 25 Martij 1703, sadel och kappa bårta, fått kappa igen af dhet från Tohren ankombne klädet. Swart brun häst medh lång stierna och 3 hwita fötter approb:s

23 Dito tienare Johan Udd för Ibidem. Karlen dödh d: 7 Novemb; 1701, i stället recruiten Pehr Udd ankomb d 1 December 1702. Häst slagen d 8 Julij samma åhr, i stället fått ett stoo af Ryttmest. Posse d 4 april 1703. Sadel och wärgia bårta, seder mehra fått wärgia från Swärgie. Ny karl approberas. Brundt stoo medh swarta been. Stutz öhr? Approb:s

24 Bonden Matz Erichssons Enkias Tienare Jöran Brunck för Sahlby. Hästen dödh d 24 Junij 1702: istället till satt häst af Ryttmäster Hampn d 1: Julij samma åhr. En brun häst uthan tecken approberas

25 Cammereraren Jonas Ruuthz Tienare Johan Åhlman för Röörby

26 Daniel Galietz Tienare Oluf Kundh för Bergia

27 Secreterarens Öhrenhielms Enkias och Barnens Tienare Oluf Björck för Mahlmby. Karlen medh häst och heela Mundering slagen d: 5 Feb: 1702, i stället recruiten Carl Falck ankomb d: 18 Novemb: 1703, medh full mundering. Hästen dödh i Riga d: 5 october 1702. Ny karl approb. Brun häst, stiern, wänster hwit back fott och snopp. Approb:s

28 Cammar rådet Antoni von Grofs tienare Jöran Kählberg för Kippinge. Gammal karl tiänt 24 åhr. Gammal sjuklig fåhr afskied och underhåll.

29 Swärds makaren Mester Anders Norns Enkias och Barnens tiänare Gabriel Lindberg för Lindberga. Karlen dödh d 17 Feb 1702, i stället upsatt T: drängen Anders Lillia från 3:de tältl: d 20 Feb 1703.  Hästen slagen sampt sadel och harnesk bårta d 9 Julij 1702. I stället tillsatt häst af Doctor Miorander d 1 November samma åhr. Tråsdrängen approb, swart häst medh liten fiernos höger hwit Back fott approb:

30 Trompetaren Oluf Rahms tienare Johan Hagell för Lilla Gottröra. Hästen dödh d 30 april 1703, fått ett stoo igen af Ryttmester Cronström d 17 Junij 1703. Karl, häst, heella Munderingen bårta d 29 Julij 1703. Vacant

31 Enkian hustro Karin LarsDotters och Måns Wigg tienare Johan Wigg för Lijsinge. Harnesket bårta. Fattas harnesk

32 Capitain Clensmitz Enckas hustru Anna Gagges T:e Pehr Åhs för Nääs. Karl hela munderingen slagen d 9 Julij 1702. Hästen dödh d 25 Septemb samma åhr. Recruiten Staffan Pärman ankomb medh häst och full mundering d 10 Septemb 1703 för uthan Sadel, hölster och pistohler. Häst och karl siuk

33 Ländzman Jacob Bärgmans tienare Hans Tranna? för Bärgby. Karlen bårta d 10 Feb 1701. Recruten Erich Frölundh ankom d 27 Octob samma åhr, som blef slagen d 5 Feb 1702 medh häst och heela Mundering, sedermera ankomb recreuten Jacob Bärgman, medh fuhl Mundering d 18 Novemb 1703. Hästen försåld i Riga till Åbo läns Cavalleri Regemente. Ny karl approb. Hästlös

34 Fougden Anders Larsons T:e Erich Lundh för Lundby. Karlen slagen d 9 Julij 1702, carbin medh rem, pistoler, wärgia, patronkiök och gehäng samma gång bårta. Recruten Johan Siötzenfält ankomb d 10 Septemb 1703 och hade medh sig dhen felachtige Mundering. Hästen död d 4 Octob samma åhr, istället fått häst d 4 Decemb 1703 uthaf dhe af H:r Gen. Major Steenbock upkiöpte härstar, harnesket bårta. Commenderad

35 Böndren Mattes Michelson och Erland Hansons tienare Oluf Sahlbeck för Gälunge.

36 Gustaff Blixencronas T:e Bryngel Bremer för Hussby. Hästen död d 7 augustij 1701, fått häst igen d 9 Novemb samma åhr af dhe i Cuhrlandh upkiöpte hästar. Karlen blesserad d 9 Julij 1702, häst och hella Mundering samma gång bårta. Karlen död d 21 Julij samma åhr. Recreuten Daniel Menlös ankom från Swärgie med häst och fuhl mundering till hästen d 10 September 1703. Sedermehra wärgian och harnesk bårta. Ny karl approb. Swart liten häst uyhan tecken approb:

37 Dito tienare Johan Nyman för Ibidem. Harnesket bårta, karlen fången, häst och heela mundering bårta d 29 Julij 1703. Vacant.

38 Enckan hustru Britha Larsdotter och des Barns T:e Tomas Hammar för Sättra. Harnesket borta, fått harnesk igen från Swärgie.

39 Frun Catarina Wernschiölds t:e Erich Wadberg för Sundsta. Harnesket bårta, fått harnesk igen från Swärge.

40 Dito tienare Christian Gadd för Ibidem. Hästen siuk

41 Daniel Larsons tienare Pähr Wännman för Penningby. Hästen dödh d 14 feb 1701, fått häst igen af Ryttmester Ragge d 20 Novemb samma åhr, hwilken blef dödh d 17 Julij 1703, harnesket bårta. Hästlös

42 Bonden Mattz Olufsons t:e Erich Brask för Solwalla. Harnesket bårta.

Andra Corporalskapet
Första Corporalen Johan Klingspor. Tagit afskied d 26 april 1700 i stället Carl Gustaff Selfverspare då tagit värfv. Som avancerat till Andra Cornett d 4 Junij 1701, i stället Ryttaren Tohre Wass, från N:o 76 d 12 Junij samma åhr

Andra Corporalen Jonas Dalberg

43 Bonden Lars Erichsons T:e Lars Stålberg för Torfwalla. Hästen slagen d 9 Julij 1701, harnesket samma gång bårta, i stället fått häst af Ryttmester Cronström d 17 Junij 1703, fått sedermerhra harnesk från Swärge. Swartbrun häst medh skutn stierna approb.

44 Hustru Maria Micelsdotter sampt Törrnegrens Enkias t:e Jacob Heidman för Dillingby. Karlen fått afskied d 4 octob 1700, samma dag igen upsattes T: drängn Petter Törnegreen från 19. tältl. wärgia, gehäng och harnesk bårta, fått sedermehra bemelte pertzsedlar från Swärgie. Hästen dödh d 12 Septemb 1700, fått häst igen af H:r Gen: Spens d 8 april 1703. Ny karl approb. Grå häst flyen? schijmel i hufwud, approb.

45 Bonden Erich Larsons enkia, hustru Brita Larsdotter och dess Barns sampt Ryttaren Lars Baas t:e Anders Lindberg för Tårslunda. Karlen fått afskied in Majo 1700. I stället Lars Lindberg samma tid wärfd, som blef blesserad d 9 Julij 1702, död d 17 dito. Wärgia, harnesk, pistoler bårtkombne samma dag, sedermehra hästen dödh d 17 Julij 1703. Sadel medh alt tilbehöör, carbin medh rem och patronkiök bårta, recreuten Mattz Lindberg ankom d 8 Septemb samma åhr och hade med sig harnesk sampt pistohl. Ny karl approb: hästlös

46 Fruu Christina Flemings tienare Hans Kråcka för Håttöö. Karlen slagin sampt med heela mundering bårta d 9 Julij 1702. Recreuten Erich Törner ankom d 10 Sept 1703 och hade med sig kappa, carbinrem, wärgia, gehäng, patronkiöck, sadel med alt behöör och pistohler, fått harnesk d 18 Novemb: 1703, hästen död d 27 September 1702. Ny karl approb:, häst och sadel fehlar.

47 Dito tienare Måns Wallberg för Torstensboda

48 Factoren Salans Enckas och Barnens tienare Petter Knapp för Nåttestad. Karlen fått afskied d 30 octob 1703, samma dag igen upsatt T:drängen Erich Tun från 1:sta tältl. Hästen dödh d 27 Septemb 1702, i stället fått et stoo af Gen: Spens d 1 maij 1703 som blef dödh d 22 januarij 1704. Hästlöös

49 Comissarien Petter Veltz tienare Johan Almberg för Dageröö. Karlen rymbdt i Stockholm, istället Hindrich Backe wärfd d 3 Maij 1700, som blef slagen och heela mundering bårta d 9 Julij 1702. Hästen ibehålld recreuten Mäster Hudding ankomb medh fuhl mundering d 10 Septemb 1703, wärgian under wägen förkommen. Ny karl approb:s

50 Bonden Johan Larssons t:e Ludwick Fröman för Lundby. Karlen dödh d 14 Feb 1703 i stället upsat tråsdräng. Mattz Wall från 11. tältl. samma dag. Hästen dödh d 16 Julij 1703, fått häst igen d 4 Decemb samma åhr uthaf dhe af H:r Gen. Major Steenbok upkiöpte hästar, harnesket och 1 pistohl bårta fått pistohl från Swärgie. Commenderad

51 Bonden Pär Olufson och ryttaren Oluf Dufwa för Undra

52 Bonden Erich Mattzsons t:e Johan Falck för Östra Sättra

53 Ländzmannen Lars Nillsons tienare Mårten Nyckelberg för Nyckelby. Karlen, häst och mundering bårta d 29 Julij 1703. Häst och karl vakant.

54 Häradz höfdingens Lars Weltz sampt Mattes och Pähr Jönsöners tienare Evers Bergbom för Bärga. Harnesket bårta. Hästen brun uthan tecken, blind. Casseras

55 Bruckz Arendatoren Mårten Demalhi, Petter Westberg Enkia Lucia Demalhi och dess barns tienare Jonas Dahlberg för Värmblingsby. S.T: avancerad till 2:dra Corporal d 12 Junij 1701, i stället recreuten Andtoni Lindberg som blef dödh d 6 Decemb 1702 hästen slagen d 8 Julij samma åhr. Vacant karl och hääst

56 Qwartermestaren Anders Halls tienare Hans Råberg för Söder Nånöö. Hästen dödh d 2 feb 1702 fått häst igen af Hans Kungl. Maij:tt d 21 april 1703. Karl häst och heela mundering bårta d 29 Julij 1703. Hästen som från Swärgie ankom transporteras till N:o 59. Vacant häst och karl

57 Bonden Nills Andersons tienare Swän Hall för ibidem. Karlen dödh d 7 Decemb 1702, hästen dödh d 12 Junij 1703, wärgian bårta. Häst och karl vacant.

58 Böndren Pähr och Erich Tomsöners tien. Michel Bärg för Norre Nåånöö. Hästen slagen d 9 Julij 1702, fått häst igen af H:r Genral Spens d 1 Maij 1703. En rapp uthan tecken approb:

59 Bonden Johan Olsons T. Paul Ekbohm för ibidem. Karl och heela mundering bårta d 29 Julij 1703. Hästen behålld. Karl vacant: hästen rides af N:o 27.

60 Bonden Matz Nillsons t:e Jöns Holm för ibidem. Harnesket och wärgia bårta

61 Bonden Erich Pehrsons tien: Lars Pijhl för Gräfstad. Hästen slagen d 9 Julij 1702, fått häst igen af Ryttmäster Tuhre Skragge d 20 Julij samma åhr, harnesket bårta. En brun häst bläss magr? och oduglig. Casseras

62 Lieutenanten Erich Hårdz tien:e Tårckil Turck för Uddboöö. Hästen dödh d 17 Martij 1701, fått häst igen d 9 Novemb: samma åhr, af dhe i Cuhrland upkiöpte hästar. Harnesket bårtkomit, fått harnesk igen från Swärgie. Karlen dödh d 5 augusti 1702, seder mehra Sadel med des behör, carbinrem, wärgia, gehäng och patronkiöck bårta. Karlen dödh, hästen siuck.

63 Befallningzman Petter Hagez tien:e Anders Knapp för Hååf. Karlen fått afskied d 30 octob. 1703. I stället upsatt T:dräng:n Jacob Holtz från 25 tältl. D 1 Nov: samma åhr. Hästen gammal odugl. Casserad. I stället fått häst af H:r Gen: Spens d 1 Maij 1703. Harnesket bårta. Tråsdrängen approberas. Hästen grå approb:

64 Postmestaren Johan Allsons Tien. Erich Örnn för Norsundh.

65 Ryttmester Jöns Ridderswerdz tien:e Anders Vändel för Norre Malma. Hästen bårtkommen d 6 Decemb 1701, i stället fått een hingst af Ryttmester Hampn d 15 Novemb. 1703. Hästen hwit approb:s

66 Probsten H:r Pehr Bråstadij t:e Erich Nyman för Sebende. Harnesket bårta. Hästen swart med litten stierna. Har Råtzsan. Casseras och skaffas een annan i stället. Karlen lam i wänstra handen, söker afskiedh. Fåhr afskiedh och underhålldh.

67 Häradz höfdingen Lars Weltz tien:e Erich Bärgman för Karlösa. Harnesket bårta.

68 Fougden Jöran Håckansons tien:e Tommas Norberg för Nårrby. Hästen död d 20 Junij 1702. I stället fått häst af Ryttmester Ture Skragge d 20 Julij samma åhr. Harnesket bårta. En brun häst uthan tecken appprob:

69 Mantahls Comissarien Petter Ohring tienare Anders Spänman f Strödia. Karl och häst och heela Mond: bårta d 29 Julij 1703. Vacant

70 Bönderna Oluf Mattzson och Erich Nillsons T:e Isac Wäsman för Wäsby. Karlen dödh d 6 Novemb 1701, i stället upsatt trås dräng. Johan Lifländare ifrån 14. Tältl. Samma dag, hästen dödh d 26 Sept 1702, istället fått häst af Hans Kongl. Maij:tt d 21 April 1703. Sadel medh remtyg, pistohler, sampt hölster, carbin, rem, wärgia, gehäng och patronkiöck bårta, fått kappa igen af dhet från Toren ankombne klädet.Tråsdrängen approb. Brun häst uthan tecken approberas.

71 Häradz höfdingen Lars Weltz tien:e Mattz Fager för Bäreby. Pistohlerne bårta.

72 Bönderna Mattes och Erich Erichsönners t:e Lars Eckman för Ekeby. Karlen dödh d 26 Martij 1703. I stället upsatt trås drängen Swän Sahlberg från 14. Tältl. samma dag. Commenderad

73 Bönderna Erich och Pähr Tomssöners t: Erich Brooström för ibidem. Karlen bläserad d 9 Julij 1702 och harnesket bårta, sedermehra död d 24 Julij samma åhr. Recreuten Nills Färmström ankomb d 18 Novemb 1703, hästen dödh d 6 Feb samma åhr, fått häst igen uthaf dhe af H:r Gen: Major Steenbok upkiöpte hästar, d 4 Decemb 1703, sadel medh des tillbehöör, wärgia och gehäng, carbinrem och patronkiök bårta item pistohl:r som med N:o 75 förkommo. Ny karl approb. Hästen reen? Har wänster hwit back fot och stierna app:

74 Ryttmestaren Magnus Bertholtz tienare Pähr Modig för Berlunda. Karlen slagen d 5 Feb 1702, med häst och heela mundering. Recreuten Mickel Lundh ankomb medh häst och fuhl mundering d 10 Sept 1703. Ny karl approb: rödh skijmel medh bläss approberat.

75 Enckian hustru Margareta Johansdotter medh Mågen Eskil Dahlmans t:e Anders Lillia för Wäsby. Hästen dödh in Julio, fått häst igen d 9 Novemb 1701 af dhe i Cuhrland upkiöpte hästar. Pistolerna bårta, fått pistohler från Swärgie d 18 Novemb 1703. Karlen bårttagen af fienden medh häst och hela Mund: sampt N:o 73:s pistohler d 12 Januarij 1703. Vacant

76 Ryttmestaren Ture Skragges t: Tore Wass för Nedher Näss. Swentienaren avancerat till Corporal d 12 Junij 1701, i stället af Ryttmester Skragge wärfv Anders Bärg d 1 Novemb 1701. Harnesket bortkommit, fått harnesk igen från Swärgie. Ny karl approb:

77 Capitain Lieutenanten Heidmans tiener Anders Sundman för Södersundh. Harnesket bårtkommit, fått harnesk igen från Swärgie. Karlen död d 2 octob 1702, i stället upsatt Trusdrängen Johan Brandt från 9. Tältl. d 28 augusti samma åhr, hästen dödh d 29 Decemb 1702, i stället fått een hingst af Ryttmester Cronström d 17 Junij 1703. Tråsdrängen approb. Hästen brun med stierna firenos? hwijt backfötter approberas.

78 Bonden Erich Larsons T. Johan Brooman för Kåsta. Karlen slagen in Julio 1702 med häst och heela mundering. Vacant

79 Lieutenanten Melkior Werenstedts tien:e Swän Käcke för Uthähl. Karlen dödh d 20 Octob:r 1701, i stället Johan Åhl, tråsdräng från tältl. N. 9. Vacant häst och karl

80 Dito tienare Petter Bärg för Ibidem. Karlen dödh in Majo 1700, i stället wärfv Petter Skannrig in Junio samma åhr, hästen slagin d 9 Julj 1702. Fått häst igen d 4 Decembr 1703 uthaf de af H:r Gen: Major Steenbok upkiöpte hästar. Harnesket bårta, fått harnesk igen d 18 Nov 1703. Brun häst hwita backfödtter approb

81 Skräddaren Mester Johan Holms T. Lars Siöberg för Haröö. Hästen död d 27 Januarij 1701: i stället fått häst af Ryttmäster Gersdorff d 10 Junij 1701. Harnesket bårta. Brun häst wänster hwijt bakfott, approb.

82 Kiörcko Herden Ifvar Hilberström tienare Anders Wäsman för Mählby. Karlen rymbd med häst och heela Munderingen d 11 augusti 1701, recreuten Oluf Hallander ankom medh fuhl mund: d 1 Decemb 1702, uthan häst och harnesk. Hästen försåld i Riga till Åboo lähns Cavalleri Regemente i stället fått Ett stoo af H:r Gen: Spens d 12: Martij 1703. Seder mehra fått harnesk d 18 Nov: samma åhr. Ny karl approb: Brundt stoo med stierna för litet. Cass.

83 Capitain Gustaff Bondes tienare Mårten Åhs för Linderijs. Hästen död d 20 septemb 1702. Karlen fått afskied d 30 octob: 1703, een pistol sönderskutten? Fått pistohl d 18 Novemb: 1703. Karlen vacant, hästlöös

Tredie Corporalskapet

Första Corporalen Johan Erdtman Silfwerspare. Avancerad till Qwarter mestare d 12 Junij 1701, i stället Ryttaren Johan Blom från N:o 99 samma dag.

Andra Corporalen Lars Runberg. Slagen d 9 Julij 1702, i stället Hällie Lundberg wärfv d 12 Novemb: samma åhr, blef Transporterad till Wasbo Compagni d 9 april 1703, effter honom Erich Kiuhlman värfv d 7 Septemb ejusem Anni

84 Öfwerste Lieutenanten Rosens? Tien:e Mattes Söderman för Buska. Harnesket bårta.

85 Öfwersten Otto von Leufvens tien:e Erich Dahlgreen för Skatebol. Karlen dödh d 5 feb 1701 i stället wärfd Christopher Girsel samma dag. Hästen odugl. Casserad, fått häst d 4 Decemb 1703 uthaf dhe af Gen: Major Steenbok upkiöpte hästar. Ny karl approb. Brun häst med bles och fiernoos?. Approb

86 Dito tienare Erich Yxsa för Grijby. Commenderad

87 Capitain Johan Bondes T: Jonas Höijer för Sundh. Hästen slagen d 9 Julij 1702. Sadel medh dess tillbehör, kappa och 1 pistohl bårta. Fått häst uthaf dhe af H:r Gen: Major Steenbok upkiöpte hästar d 4 Decemb 1703 och kappa af dhet från Tohren ankomne klädet. Brun häst uthan tecken approb:s

88 Dito tienare Anders Hallman för ibidem. Harnesket bårta

89 Bengdt Kafels tien:e Anders Bärg för Harbro. Carbin bårta, fått Carbin igen från Swärgie

90 Dito T:e Johan Holm för Ibidem. Carbin och harnesket bårta. Ryttaren skaffat sig sielf carbin igen.

91 Brukz Arendatoren Mårten Demalhi medh Enckian Lucia Demalhis tienare Nills Nordman för Järinge. Carbin och harnesk bårta. Ryttaren skaffat sig carbin igen

92 Georg De Båshs? Tienare Johan Fåhrsman för Hammarby. Commend:

93 Dito Tienare Erich Dänckin för Bärga. Wärgian af bruten, fått wärgia från Swärgie

94 Dito Tienare Daniel Wärming för Ibidem. Hästen död in augusti 1700, fått häst igen af Drabanten Galle, dödh d 15 Novemb: 1701: seder mehra till satt häst af H:r General Spens d: 1 Decemb samma åhr, wärgia och gehäng bårta. Färg? stoo med Bläs och hwita fötter approb:

95 Corporalen Oluf Falks tien:e Erich Engman för Sandika. Hästen casserad in Junio 1700, i stället utskickat häst från Swärgie som blef dödh i Riga d 23 Julij 1703. Hästlöös.

96 Trompetaren Erik Manqvers tien:e Nills Öman f ibidem. Karl med häst och heela mundering bårta d 19 Julij 1702 för uthan Sadel pistoler och wärgia, som seder mehra äro bårt kombna, recreuten Anders Humbla ankomb d 10 Septemb medh häst, carbin, carbinrem, patronkök och gehäng. Ny karl approb. Hästen för liten. Bru medh fläck öfwer ögat. Casseras och skaffas een annan effter handen.

97 Enkian hustro Karin Larsdotter och des Barnes T: Anders Wattman för Vattesta. Harnesket bårta, fått harnesk igen från Swärgie. Seder mehra carbinrem bårtkommen.

98 Bonden Pehr Andersons tiänar Mårten Lindh för Väskinge. Karlen död in augusto 1702. Recreuten Mattz Wäsman ankom d 8 Septemb 1703. Hästen med sadel och des behöör bårtluppin d 2 Junij 1702. Pistoler, carbinen, wärgia, gehäng, pattronkiök och harnesk sedermehra bårtkomne, fått häst af H:r Gen: Spens d 1 Julij samma åhr. Dhen förra hästen igen funnen d 3 april 1703 och dhen tilsatte hästen transporterad till N. 114.

99 Ländz mann Mattz Mattzsons T: Johan Blom f Bladåker. Swentienaren avancerad till Corpral d 12 Junij 1701, recreuten Mattz Walldmann d 1 Decemb 1702, hästen dödh 24 Julij samma åhr, fått ett stod igen af Hans Kungl: Maij:tt d 21 april 1703. Ny karl approb. Swartbrun häst uthan teckn approb

100 Bonden Mårten Janssons Tie:e Johan Ytter för Ytternäs. Hästen dödh d 2 october 1702, fått häst i stället af Lieutenanten Carl Gustaff Silfwespare d 17 Januarij 1703. En rapp uthan tecken. Skabbog i bröstet Casseras.

101 Öfwerste Lieutnanten Otto von Rosens T. Petter Estman f Hydinge

102 Dito Tien. Oluf Spännare f ibidem. Harnesket bårta, carbin pippan sönderskuten, fått harnesk igen från Swärgie d 18 Nov 1703. Ryttaren effterlembnadt i Libau, men hästen war wid regementet och brucktes af N:o 9 hwilken blef med karlen bårta d 9 Julij 1702?; swentienaren fått häst i Libau af H:r General Lieutn Stuarth d 8 april samma åhr. Hästen för liten, Casseras.

103 Dito tienare Jacob Nyman för Ibidem. Hästen död d 2 Julij 1701, i stället fått häst 5 Novemb samma åhr, uthaf dhe af H:r Öfwerste Wennerstedth upkiöpte hästar. En fux med bläs. Approb.

104 Böndren Nills och Anders söners tien: Lars Wallbohm f. Walla. Hästen slagen d 9 Julij 1702 under No 4 i stället fått häst af Ryttmester Posse d 1 Maij 1703. Karlen fångn d 29 Julij samma åhr, häst och heela Mund samma gång bårta. Häst och karl vacant

105 Böndren Anders Erichsons och Erich Olsons tienare Anders Giöthe f Broo. Karlen död d 8 Febru: 1701, hästen död d 12 Martij samma åhr. Uti före Sventienares ställe wärfd samma tijdh Johan Kling. Fått häst d 5 Nov 1701 uthaf dhe af H:r Öfwerst Wennerstedt inkiöpte hästar. Svart häst med lång stierna Cass: Ryttaren fåhr afskied och underhåld i wåhr.

106 Öfwersten Otto von Löfvens T. Erich Duhlfieder för Ytterby. Karl, häst och heela mund: bårta d 5 feb 1702 recreuten Petter Östman ankom med full Mund: d 10 Sept 1703 men hästen försålld i Rijga till Åbo Läns Cavalleri Regem: Ny karl approb. Hästlös.

107 Landzhöfdingen Jacob Bueres tiens: Hans Buhrman f Yhla. Karlen slagen d 8 Julij 1702, carbinrem, wärgia, gehäng pistohler och pattronkiöck samma gång bårta, recreuten Anders Bärman ankom d 8 septemb 1703 med dhen fehlachtige Mund. Sadel bårtkom? Ny karl approberas.

108 Dito tienare Petter Pahlm för ibidem. Kappan bårta d 9 Julij 1702, fått kappa igen af dhet från Tohren ankombne klädet. En fux. Skaffas een ann häst

109 Böndren Oluf och Tomas Erich Sönners tien Bengtt Boman för Sättra. Hästen Casseras

110 Böndren Johan och Pähr Jansöners tien Oluf Lillia för Åhlsby. Wärgia af brutin, fått wärgia igen från Swärgie. Harnesket förkommit.

111 Grefwinnan Fruu Christina de la Gardies tien Mattz Swan f Ibidem. Karlen slagen d 7 Julij 1702 med häst och heela Mund: Recreuten Casper Broberg ankom d 10 Septemb. 1703 med all? Felachtig Mundering. Ny karl approb. Mörckgrå häst approb.

112 Arendatoren Jacob Leijels tiänar Anders Bärg för Tarf.

113 Dito Tiänare Oluf Friskopp? För Ellestad. Harnesket bårtkommit. Hästen alldeles odugl: Casserad. Fått häst igen af H:r General Spens d 1 Maij 1703. Swentienaren fått Kungl: Maj:tts Nådige afskied d 30 octob samma åhr. I stället upsatt trusdräng från 17. tältl. Hans Friskop ejusdem. Commenderad

114 Enkian hustru Magdalena Sebastiansdotter t. Oluf Krock för Ellestad. Hästen slagen d 9 Julij 1702, i stället fått ett stod af H:r General Spens d 1 Maij 1703. Karlen slagen med heela d 29 Julij samma åhr och brukat bemälte gång N. 98:s häst, effter hans häst war wid Compagniet bruten. Vacant karl och mundering

115 Bonden Johan Michelsons T. Anders Ahlm f Gränsta. Slagen d 9 Julij 1702. Carbin med rem, pattron Kiök, wärgia, gehäng och harnesk samma gång bårta. Recreuten Petter Granmann ankom d 10 Septemb 1703 och hade medh sig dhen fehlachtige Mund: hästen död d 24 Sept: 1703, i stället ankom häst med bemelte recruit. Ny karl approb. Brun häst medh bred bläs för liten. Cass: och den som sålt hästen ger igen penningarne.

116 Professor Gartmans Enkias T: Anders Funcke för Hemåhla. Karlen slagen d 9 Julij 1702, i stället upsatt Tråsdrängen Pehr Ek d 11 Septemb samma åhr. Från 24 tältl. Fattas harnesk. Ny karl approb.

117 Böndren Mattes Larsons Barnes samt Pehr Månsons Tien. Erich Kåhlman för Kahlstad. Fattas harnesk.

118 Ingenieuren Jonas Carlsteens T. Erich Spetz för Solwalla. Karlen död d 21 octob 1701, i stället Tråsdrängen Johan Flink från 18 tältl. samma tijdh, som blef bårta på foragering d 1 Julij 1702: Carbin med rem, pattron kiöck och gehäng samma gång bårta, efter honom ankom recreuten Erich Spänner d 8 Sept 1703 med dhe fehlachtige Mund: saker. Ny karl approb.

119 Bonden Johan Larsons T:re Lars Frisk för Solwalla. Hästen död d 12 augusti 1701, i stället fått häst af Ryttmester Christopher Ragge d 14 octob 1701, som blef borta på foragering d 14 Julij 1702 under n:o 118. Hästlöös rider N:o 114

120 Befallningsmannen Johan Enkij? Tiänare Oluf Gröndahl f Åhsby. Commenderad

121 Bonden Hans Erichsons Son och Tiänare Erich Frisk för Säby

122 Enckian hustru Emerentia Jonsdotters Tien:e Erich Marckman för Näsby. Karlen död d 20 Septemb 1701, i stället upsatt tråsdrängen Daniel Malm från 22. tältl: d 3 octob samma åhr, hwilken drunknade d 15 Nov 1702: hästen död d 27 Sept: ejusdem anni. Harnesket bårtkommit. Seder mehra förkom sadell med dess behöör pistohler, carbin med rem, wärgia gehäng pattron kiök. Fått harnesk igen från Swärgie. Vacant häst och karl

123 Kungl. Rådet Sahl Clas Rålams Enckefruus och Barns T: Erich Boman för Länna gård. Wärgian af brutin, fått wärgan från Swärgie. Hästen död d 21 april 1703, fått häst H:r General Spens d 1 Maij samma åhr. Swart häst med stierna och hwijta backföötter approb.

124 Dito Tien:e Oluf Sahlström för ibidem.

125 Sahl. Assehsoren Daniel Pluns Erfwingars T:e Petter Grundman för Wäsby. Hästen slaen d 9 Julij 1702, fått it stoo af Lieutn:t Planting d 20 augusti samma åhr. Harnesket bårta. Swart stod med stierna Approb:

Text och avskrift: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2009-10-09, senast uppdaterad 2016-07-21.