,, Rö Hembygdsförening - Dokument - Lagfart 1748
   Du är här: Skip Navigation Links > DOKUMENT > Lagfart 1748
GÄSTBOK

Lagfart på Byle och en gård i Risby 1748

v Ulf Hurtig, fritidsboende i gamla Bylehuset, fick vi en kopia av ett dombrev från 1748. Det är utfärdat av häradsdomaren Carl Dubbe, som var häradshövding i bland annat Sjuhundra 1735-1753, och utgör fastebrev - dvs. lagfart - på Byle och ett hemman i Risby för grevinnan Anna Margareta Oxenstierna på Beateberg, som köpt fastigheterna för 7500 daler kopparmynt.

Rusthållaren på Näs, som då var Erik Mattias von Nolcken på Ticksta (han som bekostade det nya koret i kyrkan), protesterade grevinnans ansökan om lagfart och ville själv lösa in Byle eftersom det var augmentshemman till Näs' rusthåll, men fullföljde aldrig sin talan, så Häradsrätten dömde grevinnan Oxenstierna till "rätt ägare" och utfärdade detta "lagfartsbrev" 25/1 1748. På det tinget var Erik Andersson i Eke nämndeman, de övriga kom från andra socknar i Sjuhundra.

Man förvånas som vanligt hur omständligt man uttryckte sig och att man om möjligt skrev allt i en enda mening. Den språkligt intresserade kan ju också fördriva tiden med att leta syftningsfel i texten - det fordrar lång eftertanke innan man begriper hur det hänger ihop. En del termer kanske Du behöver slå upp i Begreppsförklaringarna

Så här lyder texten, bokstavstroget avskriven:

För allom Them som thetta Öpne Dombref händer läsa eller höra sig föreläsas, giör jag, Carl Dubbe, Häradshöfding öfwer Siu Härader och Skiepslager i Rodslagen och Stockholms Lähn, witterligt, at effter wår Frälsares nåderika födelse, år 1748, then 25:te dag i Januarii månad, tå jag laga winterting med Siuhundra Härads allmoge, på Rimbo Krog, hålla månde, lät Grefwinnan och Riksrådinnan, Högwälborna Fru Anna Margaretha Oxenstierna, anhålla om behörig fasta på 1/4 Skattehemman, Byle kalladt, och Frälserätten af et Skattefrälse hemman i Risby, som hon sig lagliga förwärfwat och upbiuda låtit. Thenna begiäran lät jag, med nämnden, under öfwerwägande komma, finnande af företedt och wederbörligen bewittnadt Kiöpebref, gifwit d 7 September År 1745, huru som Wälborna Jungfru Anna Maria von Beckern, och hennes Broder, Corneten Wälborne H:r Petter Gustaf von Beckern, såsom hennes af Kongl: May:ts och Riksens Höglåfl: Swea HåfRätt tillförordnade Curator, til högbemälta Fru Grefwinna och Riksrådinna försålt bem:te Jungfrus Skattehemman, Byle, och et Frälsehemman i Risby, theraf hon ägt allenast räntan, med alla theras tilhörigheter, i huus, jord, och mera, för en undfången Kiöpeskilling af Siu Tusende Femhundrade Dahl: Koppmt, som til annan fastighets lösen skulle straxt anwändas: med utfästelse til henne. Hwarföre och althenstund thetta Kiöp blifwit för Fru Grefwinnan och Riksrådinnan, på tri allmänna ting, År 1746 d. 21 Jan:, d. 29 Maij och 22 September, upbudit; thärunder wederbörande Rusthållare, wid andra upbudet, wäl förbehållit sig inlösen af Byle-hemmanet, såsom augment under theras Rusthåll, hwilken talan Rätten tå til laga utförande lämnat, dock sedermera sådant icke fullfölgt; utan kiöpet således lagståndet blifwit; för then skul dömde jag och nämnd, efter 1ex 4 Capp: Jordabalken, then i föreskrifne måtto slutna handel fast för föddom och oföddom, och i följe häraf, förklarade Fru Grefwinnan och Riksrådinnan Oxenstierna, med thes Högwälborna arfwingar, för rätta ägare af förber:de Byhle, 1/4 Augmentshemman och af Frälserätten til Skattefrälsehemmanet, Risby, at the, som sin wälfågne ägendom äga och besittia, utan widare Klander af någon wid fem Dahl: Silf:wer bot, som för dombrått effter lag. Effterskrifne bofasta män sutto i nämnden, domaren Erich Jansson i Lijsta, Erik Andersson i Eke, Anders Gabrielsson i Miölsta, Anders Pärsson ibm:, Johan Ersson i Tomta, Erich Olsson i Norrby, Erich Ersson i Syninge, Erich Ersson Tiran, Mats Matsson i Frihambra, och Anders Pärsson i Söderby. Til yttermera wisso hafwer jag thetta egenhändigt underskrifwit och med Häradets jämte mit insegel bekröfftat som skedd på åfwan:de gdag och År. Uppå Härads Ting Rättens wägnar
Carl Dubbe

Ch: Sigill: utgifwen med fyra dal: Smt betald d 25 Januari 1748 Carl Dubbe (Tillskrivet i marginalen)

Dokumentet är i A2-format, så det går inte att skanna in, men en liten bit av den vackert utsmyckade inledningen kan vi bjuda på: Ingressen

Text och avskrift: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2011-08-21, senast uppdaterad 2013-12-18.