,, Rö Hembygdsförening - Folk - Mantalslängd 1628
   Du är här: Skip Navigation Links > FOLK > Mantalslängder > 1628
GÄSTBOK

Mantalslängd för Rimbo och Rö socknar, Sjuhundra härad 1628

SVAR mikrofiche K03954 kort 1, rad 3, bild 7 - 8

Denna mantalslängd ingår i 1628 års roterings- och utskrivningslängder och är i vissa avseenden noggrannare än de mantalslängder som började föras 1642. Den upprättades som ett led i utskrivningen av soldater till 30-åriga kriget.

Många av de personer som nämns här figurerar också i Sjuhundra härads domböcker.

Mantaledh J Rimbo och Rödha Sochen wthi Siuhundrass heradh åhr 1628

Skatte böndher son måg dräng inhyses män
Andhers Blason i neder håsta g. fadher
Anders Blason i öfverhåsta
Jöran Masson i Tompta
Staffan Erikson ibm Siukligen svåra?
Erik Erikson ibm g. fadher
Olof Mårthenson ibm Döfwan swåra
Olof Olofson j Finby
Anders Wincenson ibm g. fadher
Lars Nilson i Söderby Nämning man?
Jöns Olofson i Lijsta
Mikill Erickson ibm g. fadher
Per Anderson i Vreten?
Crone böndher
Maas Blason i Lijsta 1
Maas Tomson i Wiby g. fadher
W. H. Gabrielss till Pänningby Erick Jöranson i Risby g. fadher
Nils Rasmuson i Tixta
Maths Jöranson ibm
Maths Jacopson i Härsby g. fadher
Bäncht Person ibm. Siukliger fadher
W. H. Gabrielss till Pänningby Frelse böndher
Markuss Anderson i Kunby ???
Andhers Olofson i backen
Oloff Person i Walby Gafwen? 1
Lars ??? ibm
W:H: Gabrils till Möörby Frelse böndher
Maatz Erikson i Kunby g. Swärfadher
Peer Erickson ibm
Peer Jonson ibm 1
Jöran Nilson ibm ???
Erik Olofson i Söderby 2?
Anders Masson i Näsbyle
Jönss i Kolbyle
Anders i Siöendan
Hanss Blason i Giälzby
W. H. Peer Banér till Tuna Frelse böndher
Erick Jonson i Skiälby g. fadher
Anders Andersson ibm g. swärfadher
Blasus Janson i Torpedh
Anders Mårson i Ösby 1
Olof Tomson ibm 1
Hans Larson ibm 1
Per Olofson ibm 1
Maths Erikson i Mälby 1
Mårthen Rasmusson ibm 1
Berger Andherson i Skiälby 1
Mårthen Anderson ibm g. fadher
Mårthen Olofsson i Säby 1
W.H. Bäncht till Ekeby gårdh Andhers Olofson i Håsta
Hans Jöranson ibm
Peer Olofson i Skiälby 2
Peer Jöranson ibm
Erick Andherson i Wallby g. fadher
Andhers Erickson i Karby
Erick Masson ibm 1
Erick Tomson i Tomta
Blasus Andherson ibm
Grådsens (sic!) torpare
Erick Klemmetson i Wreten
Erich i Siöändan
Rasmus i Gottbodha
Nils Person i Sandhen
Erick Olofsson i Ekäna?
Thomas i Karby torp
Erik Person i Nortorp
Peer Masson ibm Ofärdig
Markus i Torpedh Ofärdig
Lars Person i Cwarnboledz torp
Thessa ähre gambla
Maas i Kolbyle
Andhers i Dragarbodha?
Hindrick i Qwarnboledh
Lars Tomson i Nortorp
Erick Masson i Skiälby torp
Eskill i Backen
Landsbofogdens Oloff Perssons dräng 1
Gålsens Rättare Lars Anderson i Bolbro
Skattebönder
Oloff Andherson i Nibbla
Hans Persson i Eke
Borgmästarens Nils Hanson i Mälby
Wälacht. Hans Nilsons Erick Person i Härsby 1 Post? g. swåra siukligen fadher
Staffan Mikilson i Wäsby
Erich Person i Tixta
Mårthen i Risby
Nils Nilson i Lisinge 1
Jöran Finne i Wretarne
Erick Finne i Eketorp
Hans Hindrickson i Nora
Peer Olofson i Byle
Mårthen i Ösby gamellman
Regementschrifvarens Peer Erickson i Gulberby
W H Claes Fleming Frelse bönder
Andhers Person i Södherby g. fadher
Jöran Masson i Molnkulla
Captens Simon Simsons Klämmens i Boothmanby 1
Academiae
Erich Masson i Bolby 1 egen?
Maths Andherson i Wäsby Andhers i Risby utgamall
Hans Masson gamal Ryttare Hans i Eken ofärdigh
Länsmannens dräng 3 Andhers i Mälsätra ofärdig
Pastoris dräng 4

Sidan först publicerad 2010-04-03