,, Rö Hembygdsförening - Dokument - Intervju med David Lindberg
   Du är här: Skip Navigation Links > DOKUMENT > Intervju med David Lindberg 1938
GÄSTBOK

Intervju med David Lindberg

Publicerad i Norrtelje Tidning 31 maj 1938

Roslagen just nu...

IX.

Kyrkan helgad åt S:t Olof. – Flera stora gårdar med gamla anor. – Allt skolväsen koncentrerat till Kyrkskolan. – Skolskjutsar från Beateberg. – Vägfrågorna tillfredsställande lösta. – Sommar- gästerna ganska talrika. – Frid och lugn i det kommunala arbetet.

Rö förekom redan 1314 som annex till Rimbo, har en förnämlig kyrka, vilken fordom var helgad åt S:t Olof, ett flertal större gårdar med gamla anor och en natur, som hör till det vackraste men kan få se i den vägen i Roslagen. Hemmansägaren David Lindberg i Nibble, som berättat för oss om Rö av i dag, kommer också avslutningsvis in på det förhållandet och säger, att hur vackert Rö-borna än kunna finna att det är på andra platser, så konstatera de i alla fall, när de återvända från sina resor i Uppland, att naturen i Rö mäter sig med det vackraste vårt landskap har att bjuda i det avseendet.

David Lindberg

Hemmansägare David Lindberg

Det ligger naturligtvis inte så litet lokalpatriotism i ett sådant uttalande, men hr Lindberg behöver inte vara orolig för att bli emotsagd. Det är vackert i Rö, ja så vackert, att inte så sällan bilresenärer, som komma susande, göra sig tid att stanna och beskåda de betagande tavlorna.

- Och bördigt är det väl också?

- Ja, det är åtminstone lättväxt, säger hr Lindberg, men blir det mycket torrt, så uppstå lätt svårigheter, därför att jordmånen i allmänhet är litet moartad. Det finns emellertid även lermarker i Rö och ängsmarker, som äro utmärkta.

Beträffande vårt lantbruk, fortsätter hr Lindberg, så finns det ju här ett flertal större gårdar. Rönäs vid Sparren, en gård som syns till järnvägen och har en mycket vacker belägenhet, äges av Silverstolparna – den har ett taxeringsvärde av 114,000 kr. – Lovisedal, vilket i många år innehades av riksdagsmannen Erik Åkerlund, är taxerat till 100,000 kr och äges nu av agronom Westmark. Beateberg, som fått sitt namn efter friherre Gabriel Oxenstiernas dotter Beata, född 1656, död 1689, är nu i agronom Åke U:son Grönwalls ägo och har ett taxeringsvärde av 285,200 kr. Ticksta, beläget strax intill Rö järnvägsstation, äges av godsägare J. Karlsson och är taxerat för 96,300 kr och Lisinge, som äges av godsägare Ljungman, har ett taxeringsvärde av 54,200 kr.

Liksom de flesta andra roslagssocknar saknar Rö industri av någon betydenhet. Det är endast Röbacka såg och kvarn man har att räkna med i det avseendet. Kvarnen går f.n. med vatten, som faller ut från Rösjön, och detta vatten fortsätter sedan genom Skederid och Husby ut i Lommaren och Norrtäljeviken.

Skatterna i Rö utgå f.n. med 12 kr per skattekrona efter att tidigare ha varit uppe i 14 kr.

- De relativt höga skatterna torde bero på de jämförelsevis stora utgifter, som socknen haft för fattigvårdsändamål, säger hr Lindberg. Några stora kommunala byggen ha vi nämligen inte haft, ty skola byggde vi under hr Åkerlunds tid och det blev ett billigt bygge. Ålderdomshemsbygget – man har ålderdomshem tillsammans med Husby-Lyhundra och Skederid – blev inte heller betungande, ty Rö slapp ifrån med en kostnad av 12,000 kr. Nu finns det f.ö. bara en skola i socknen, nämligen Kyrkskolan, ty Beatebergs skola är indragen och barnen härifrån få åka skolskjuts till Kyrkskolan, en anordning, som man inte tycks ha något emot, vilket inte minst beror därpå, att skolrådet lyckats få en så bra chaufför.

Beträffande fornminnen, så finns det gravkullar på flera ställen, och när man nyligen gick fram med vägen över Nibble marker, så stötte man på en gravkulle i vilken en urna hittades innehållande en del småsaker. Ett ombud för riksantikvarien var också ute och gjorde en undersökning.

Rö ligger i kommunikationshänseende bra till, och hr Lindberg framhåller att vägfrågorna nu få anses tillfredsställande lösta. Stockholmsvägen är omlagd, vägen Rö – Rimbo är också ny, och Beatebergsvägen har justerats och försetts med mötesplatser. Stockholmsvägen ligger f.ö. nu på en annan sida om kyrkan mot förut, och i anslutning till denna väganläggning har man passat på att öka ut kyrkogården med cirka 1,000 kvm.

Rö saknar ännu elström, men starka krafter äro i rörelse för att få socknen med i nätet, och en kommitté är tillsatt för att bevaka socknens intressen i det fallet. Kommittén består av godsägare Ljungman på Lisinge samt hemmansägarna K. Eriksson, Eke, David Lindberg i Nibble och redaktör John I. Bergsten. Det förefaller, säger hr Lindberg, som om röborna skulle vara mycket intresserade, och det torde därför inte dröja så länge förrän vi ha vårt elljus.

Varje år söka sig inte så få sommargäster ut till det väna, idylliska Rö, som har en stor tillgång i sitt sjösystem – Sparren, Viren, Rösjön och Jälnan – med dess goda badmöjligheter, och med de goda kommunikationsförhållanden, som man har på Stockholm, så kunna nog Röborna vänta en ännu större invasion av sommargäster.

Och önskemål för framtiden?

- Jo, vi gå och önska oss ett kommunalhus. Nu ha vi våra sammanträden i skolan, men det är mindre tillfredsställande att ha det ordnat på det viset. Som bekant finns det sakkunniga tillsatta med uppdrag att utreda, hur man har det ordnat med sammanträdeslokalerna i landets församlingar, och hr Lindberg framhåller, att man i Rö nyligen från dessa sakkunniga fått en anmaning att redogöra för hur det är ordnat i socknen i nämnda avseende. Frågan om byggande av kommunalhus har emellertid ännu inte varit uppe till prövning hos de kommunala myndigheterna, fortsätter hr Lindberg, men vi ha diskuterat frågan enskilt, och som sagt, det är ett önskemål, som bör förverkligas.

- Och ni ha lugnt och fridfullt i Edert kommunala arbete?

- Ja, det kan man verkligen säga. Här förekommer sällan några stridigheter. Vi mötas i endräkt och söka göra det bästa möjliga av de resurser, som stå oss till buds, och de initiativ som framkomma.

-e

Avskrift: Björn Bergström. Sidan först publicerad 2014-06-20.